Chorlton Menu

Menu

Chorlton

 • Poppadum & Chutneys

  Poppadum & Chutneys

  image
  image
 • Desserts

  Desserts

  image
  image
 • Indian Street Food

  Indian Street Food

  image
  image
 • Sharing & Caring

  Sharing & Caring

  image
  image
 • Starters

  Starters

  image
  image
 • South Indian

  South Indian

  image
  image
 • Punjabi Zaika

  Punjabi Zaika

  image
  image
 • Daals & Chef Specials

  Daals & Chef Specials

  image
  image
 • Traditional Curries

  Traditional Curries

  image
  image
 • Gujrati Vangi

  Gujrati Vangi

  image
  image
 • Rice & Biriyani

  Rice & Biriyani

  image
  image
 • Breads

  Breads

  image
  image
 • Accompaniment

  Accompaniment

  image
  image
 • Extras

  Extras

  image
  image
 • Hot Drinks

  Hot Drinks

  image
  image